Automatiske strømmålere og stråleangst

Myndighetene har bestemt at alle strømmålerne skal byttes ut med nye automatiske strømmålere. Målet med innføringen er i all hovedsak todelt. For det første kan strømprisen variere mye fra time til time, og med dagens system finnes det ingen mulighet til å vite når du faktisk bruker strøm. Det eneste man vet er at du har brukt en gitt strømmengde mellom de to siste foreliggende måleravlesningene. Det gjør at strømselskapene må «gjette» når du bruker strøm og foreta en slags «vektet» beregning av gjennomsnittsprisen for forbruket. Mao. betaler du ikke for det faktiske strømforbruket med de gamle målerne. Noen får med det gamle systemet mindre i strømregning enn de skulle hatt, mens andre får mer i strømregning. Det er også mange som ikke er særlig flinke til å rapportere inn forbruket, eller forta måleravlesning, og strømselskapene må derfor stipulere hele forbruket. 
Det har også kommet en rekke påstander at enkelte har fått mye høyere strømregning etter at de nye strømmålerne er installert. Elektroingeniør Kim Remy Holtet fra Eidsvoll opplevde en øking i strømregningene etter familien fikk installert den nye strømmåleren. Siden han er Elektroingeniør testet han de nye målerne. Han fant ingen feilTidligere i år ble det oppdagetfeil på målerne som kraftselskapet BKK har valgt fra det koreanske firmaet Nuri Telecom. De nye målerne sendte ikke inn måleravlesinger som de skulle, men det ble raskt rettet. Det er ikke etter det jeg vet rapportert feil på målere som brukes ellers i landet. 

Den andre årsaken til innføringen handler om kapasitet, oppgradering, og vedlikehold av selve strømnettet. Dette handler om at kraftselskapene og netteierne ikke ønsker å bruke store summer på å oppgradere strømnettet for fremtidens behov om ingen bryr seg om når det er «rushtid» i strømnettet. Dagens strømnett er ikke bygget for eller dimensjonert for at «alle» skal komme hjem klokken 16.00 for å varme opp huset, lade el-bilen, lage middag og sette på en maskin med klesvask midt i sprengkulda. Intensjonen er derfor at når strømforbruket rapporteres inn ofte vil folk flytte strømforbruk fra tider med høy pris og høy belastning til tider med lav belastning og lav pris. Deler av strømnettet er aldrende og må uansett fornyes. De neste 10 årene er det planlagt at lokale og
regionale nettselskaper skal investere for 140 milliarder kroner i nye kraftlinjer. Det betyr at nettleia vil øke ytterligere fremover.

I fremtiden er det ønskelig å bygge «smarte hus» med teknologi som tilpasser strømforbruket i takt med produksjonen og den til enhver tid gjeldende strømprisen. Her vil solkraft kunne bidra noe, som i dag er mindre enn 1% av kraften som leveres Vannkraft står for 96,4% og vindkraft for 1,3% i følge eneWe.no. Det satses mer på vindkraft. 2016 ble det besluttet å bygge Europas største vindkraftverk i Midt-Norge med i alt 278 turbiner med en effekt på effekt på 1000 MW. Når det etter planen settes i drift rundt 2020, vil vindkraft øke noe rundt 5 TWh, som da vil tilsvare ca 3,5 prosent av vår fornybare energi.
Det er
vi som forbrukere som betaler dette gjennom den såkalte elsertifikatordningen, som Norge og Sverige samarbeider om. Det betyr at betalingsforpliktelsene skal deles, og de mest lønnsomme prosjektene, uansett land, bygges ut. Ikke alle glade for det, men vi trenger uansett mer kraft fremover.

Strømprisene
Det klages mye på strømprisene her hjemme, men Norge ligger faktisk midt på treet prismessig. Av de landene vi har prisstatistikk for er det 18 land som har høyere strømpris enn Norge, og 19 land som har lavere pris.
Vi som forbrukere betaler med utgangspunkt i dagspriser. Slik er det ikke for de profesjonelle aktørene. De betaler spotpris pr. time. Når de nye automatiske strømmålerne er ferdig installert i alle norske hjem er det grunn til å anta at også vi forbrukere må betale vår strømregning etter spotpris per time. Strømleverandørene vil prise strømmen etter vårt forbruksmønster.

Skepsis til den «nye teknologien»

Stort sett medfører innføring av all ny teknologi skepsis, og av og til også rene konspirasjonsteorier. Dette gjelder også i aller høyeste grad for de nye smart-målerne. I enkelte miljøer er man svært opptatt av bla. stråling fra disse målerne. Men er teknologien som benyttes i smart-målerne egentlig ny? – Svaret er nei, det er den ikke!

Det «nye» med smart-målerne er at de rapporterer strømforbruket automatisk. Det er ikke lengre nødvendig å lese av strømmåleren selv. Teknologien som benyttes for rapporteringen bygger i sin helhet på «gammel» og velutprøvd teknologi i form av trådløs og trådbasert datakommunikasjon. Smartmålerne benytter ulike former for teknologi for overføring av rapporteringsdata. Teknologiene som benyttes er datakommunikasjon på GSM-nettet (mobildata), Radiokommunikasjon og trådbasert kommunikasjon gjennom strømnettet (PLC). Det er opp til strømselskapene å velge hvilken teknologi som benyttes. Dette velges ut ifra hva som er mest hensiktsmessig og fysisk mulig i de enkelte områdene. Det mest vanlige vil være bruk av GSM-nettet og radiokommunikasjon.

 
Norges største nettleverandør Hafslund bruker et system der de benytter sitt eget radionettverk (870-875 MHz), der målerne kommuniserer direkte med en sentral i nærheten - som igjen er koblet på mobilnettet. Alle de tre systemene som skal rulles ut i vårt langstrakte land bruker tilsvarende løsinger. Data som sendes over GSM-nettet vil først og fremst benytte GSM 900 båndet.
Eksponeringen fra disse senderne er svak– vanligvis på tusendeler av grenseverdien. Teknologien i de nye smart-målerne på velutprøvd teknologi hvor det foreligger forskning på eventuelle skadevirkninger på mennesker.
I Norge er det Statens Strålevern som fastsetter grenseverdiene for hvor mye stråling som ansees for å være trygt og ufarlig. Det er disse grenseverdiene Statens strålevern anbefaler og som Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) sammenligner sine måleverdier med. International Commission on Non-IonizingRadiation Protection (ICNIRP) gir også anbefalinger for hvordan målingene skal gjennomføres.
De anbefalte grenseverdiene for eksponering av elektromagnetisk stråling, er utarbeidet av
International Commission on Non-IonizingRadiation Protection (ICNIRP), som er underlagt Verdens Helseorganisasjon (WHO). 
Grenseverdiene fastsettes ved at all tilgjengelig forskning som oppfyller vitenskapelige kvalitetskrav legges til grunn. Noen stikkord for de vitenskapelige kravene som legges til grunn er bla reproduserbarhet, metodekvalitet, objektivitet og fagvurderte publikasjoner i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter.
Mer om mobilstråling og grenseverdier her:
Folkehelseinstituttet -
Svake høyfrekvente elektromagnetiskefelt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis 
En god kilde er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet som også har godinformasjon om strålingEUs vitenskapelige komité har også sett på eventuelle farer forbundet med mobilstråling: Does electromagnetic field exposureendanger health?

En mobiltelefon slik de fleste av oss i dag er i besittelse av har en maksimal tillatt sendeeffekt på 2 Watt. Strålingen mobiltelefonen avgir ligger langt under de fastsatte grenseverdiene. Sendeeffekten i en smartmåler er 0,5 Watt. Altså en fjerdedel av effekten fra en mobiltelefon. På 90-tallet når GSM inntok verden for fullt alvor ble det i de samme miljøene også spredt frykt om virkningen strålingen hadde på menneskekroppen. I årene som har gått har det vist seg at det var ingen grunn til denne frykten, og det hele var unødvendig hysteri, eller i beste fall frykt for ny teknologi.

Det stanser ikke fryktbonanzaen som er synlig på nettet hvor det står frem mennesker som hevder de er plaget av strålingen fra mobiler, rutere og de nye strømmålerne. Nei, det er så langt ikke funnet noen helserisiko forbundet med dette. Europakommisjonen og Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) har gått gjennom all forskning rundt helsefarer ved elektromagnetisk stråling. En oppdatering fra 2009 til 2014: Potentialhealth effects of exposure to electromagnetic fields (EMF) Det ble konstatert at det ikke er noe helsefare.

Det er all grunn til å tro at mennesker med psykosomatiske lidelser har nye forklaringsmodeller for hvorfor de føler ubehag, smerter, slapphet, kløe også videre i det daglige. Når man leser om stråling fra mobiltelefoner, trådløse nettverk, nye strøm og vannmålere o.l., og finner ut at flere av disse alltid har vært til stede når man har følt seg dårlig, så er det lett å innbille seg at dette må være årsakene til problemene. Uansett skal man ta plagene disse opplever på alvor men poenget er at dette kan skyldes helt andre faktorer. Det en del ganger slik at når man først begynner å se og føle på sammenhenger mellom ytre faktorer og egne symptomer som det ikke finnes noen rettfrem forklaring på, vil konfirmasjonsbias og selektiv hukommelse få noen til å se mønster, og da vil hypoteser om ulike sammenhenger som det vi snakker om her bli subjektivt bekreftet igjen og igjen. Vi snakker om noceboeffekten.

I forbindelse med de nye strømmålerne er det skrevet ut mer en 1000 legeattester til personer som hevder de får helseplager av de nye strømmålerne. Nå har Helsedirektoratet kommet med etrundskriv hvor det presiseres at leger ikke skal skrive ut legeattester, da det ikke er dokumentert sammenheng mellom helseplager og stråling fra slike målere.

The Guardian Wi-Fi:are there any health risks?
“There have been hundreds of attempts to find out whether Wi-Fi routers or, more importantly, mobile phones represent a health risk. All we can say is that there is no known risk from Wi-Fi. After that, there's the problem of trying to prove a negative”.
Science-Based Medicine.org - “Electromagnetichypersensitivity” and “wifi allergies”: Bogus diagnoses with tragic real worldconsequences
"Electromagnetic hypersensitivity” and “wifi allergies” are two names given to a nonexistent medical condition in low energy electromagnetic fields like wifi are blamed for a variety of health conditions. This is a story in which the parents’ insistence that their teenage daughter, who had posted threats to commit suicide on social media, had this condition appears to have interfered with seeking mental health services in a timely fashion. The results were tragic."
Statens Strålevern – Trådløse nettverk
"Den utstrålte effekten fra sendere for trådløse nettverk måles i Watt (W). Denne er maks 0,1 W fra basestasjon og nettverkskort i PC når det gjelder trådløse nettverk.
Et trådløst nettverk sender svært svakt og har en rekkevidde kun opp til et par hundre meter. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har sammen med Strålevernet utført målinger av elektromagnetiske felt ved rutere, som er basestasjoner for trådløse nettverk. Målingene viser at feltet rundt ruterne er svært svakt og at vi eksponeres for forsvinnende lave nivåer. Verdiene er i gjennomsnitt en hundretusendel av grenseverdien" 

Norges Miljøvernforbund ledet av Kurt Oddekalv er også utemed skremselspropaganda, denne gangen om de nye strømmålerne. Norges Miljøvernforbund blitt et reir av konspirasjonsvåsog har ingen troverdighet som en seriøs miljøvernsorganisasjon lenger.      

Kan være greit å ta med at det stadig har vært påstander at der det har vært en økning i hjernesvulster de siste årene som kobles til ståling. Det er gjort studier fra blant annet USA, England, New Zealand, Australia som ikke finner noen slik økning.

Kan det være andre grunner til å være skeptisk til de nye strømmålerne?
Som med de fleste politisk styrte utrullinger så har ikke vi som privatpersoner så mye vi skulle sagt. Datatilsyneter bekymret for den store mengden data som strømmålerne kan samle inn om oss som forbrukere, men hva er det stømmålerne samler inn av data, og bør vi være bekymret? 

Datatilsynet hevder de nye målerne registrerer om du er hjemme, og om du har gjester. Nei, det gjør de ikke! Med et styringssystem (timere o.l) for lys og varme og strømstyring vil det ikke være mulig å konkludere hundre prosent sikkert at det er mennesker i boligen basert på forbruk. Jeg som forbruker kan godt sette i gang en klesvask midt på dagen når jeg ikke er hjemme. Jeg kan sette på varmeovner i flere rom noen timer før jeg kommer hjem. Strømleverdøren kan heller ikke trekke noen konklusjoner om at det er flere som er til stede i boligen basert på dette.   

Strømmålerne måler kun timeforbruket og kun det. Det betyr at måler akkumulerer forbruket over en time.
Det som overføres ser omtrent slik ut:


Det vil si at strømselskap ikke kan se som det er en induksjonstopp som har stått på boost i en time eller en vifteovn som har stått på bånn gass en time (gitt at det gir samme forbruk). Ved å se på et lengre tids bruk så vil det avtegne seg et bruksmønster som kan fortelle om daglige rutiner (når forbruket av strøm øker i morgentimene, at forbruket er lavt på dagen, og så å øke igjen på ettermiddagen, når folk kommer hjem fra jobb/skole). Det overføres ikke noen informasjon om det din vaskemaskin, panelovn eller kaffetrakter som står for forbruket.

Det heves også at hvert apparat har sitt unike strømavtrykk og at det derfor med sikkerhet kan fastslås hvilket apparat det dreier seg om. Det kan man ikke.
Data fra dagens automatiske strømmålere har svært liten nytte for annet enn det tiltenkte formålet. Strømselskapet kan via en bryter i måleren skru av strømmen dersom du ikke betaler regningen. Ut over dette kan de ikke styre eller overvåke noe i huset ditt. 
Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) har laget enveileder for sikkerhet når det gjelder de nye strømmålerne. Den er fra 2012 og det skal komme en revidering av veilederen. 

Jeg ville vært mye mer skeptisk for om strømleverandøren kan utsettes for et hackerangrep som fører til at noen får tilgang til data om ditt forbruk. Du aner ikke hva dette kan brukes til. I tillegg kan det være en risiko at hackere slår av strømmen for enkelt kunder eller grupper av kunder. 
  
Kan være greit å minne om: 

Det merkelige er at i konspirasjonsmiljøet hvor man ellers er svært paranoide og ser sammenhenger og mørkemenn over alt, er man lite opptatt av at strømselskaper og målere kan hackes og data misbrukes.

Jeg mener det er grunn til å være en smule skeptisk, men det er greit å være det på prinsipper som faktisk er reelle. Jeg tror det er greit å ha med seg at automatiseringer som dette gjør at det vi blir mer sårbare for at data kan komme på avveie. Det er noe vi bør være bekymret for, ikke om smartmålerne som i følge konspirasjonsmiljøet mener kan lese tankene våre og ellers gjør oss syke på grunn av stråling, noe som det er vitenskaplig enighet om ikke er et reelt problem. 


Andre kilder:
Nymåler.no - Her er svar på noen av de vanligste spørsmålene om innføring av automatiske strømmålere.
Statens strålevern - Smartestraummålarar gir ikkje farleg stråling
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet -
Grenseverdier
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet –
Strålingskalkulator
Statens strålevern - Smartestraummålarar gir ikkje farleg stråling
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet -
Grenseverdier
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet –
Strålingskalkulator
Side 3 -
AMS:Alt du må vite om strømmåleren du snart får hjemme hos deg
TV2 - Mer enn 1000 nordmenn har fåttlegeattest så de slipper ny strømmåler
TV2 - Direktoratet til leger som skriver ut strømmåler-attest: – Dere bryter loven
Helsedirektoratet - Legeattest og automatiske straummålarar
Dinside.no - Den nye, smarte strømmålerne registrerer om du er hjemme, og om du har gjester.
Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) -
Veiledertil sikkerhet i avanserte måle- og styringssystemFra eksterne blogger:
Saksynt - En kommentar til Einar Flydal og hans frykt for smarte strømmålere
Saksynt - VISER WHO-RAPPORT AT MOBILSTRÅLING ER FARLIG?


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar