Automatiske strømmålere og stråleangst

Myndighetene har bestemt at alle strømmålerne skal byttes ut med nye automatiske strømmålere. Målet med innføringen er i all hovedsak todelt. For det første kan strømprisen variere mye fra time til time, og med dagens system finnes det ingen mulighet til å vite når du faktisk bruker strøm. Det eneste man vet er at du har brukt en gitt strømmengde mellom de to siste foreliggende måleravlesningene. Det gjør at strømselskapene må «gjette» når du bruker strøm og foreta en slags «vektet» beregning av gjennomsnittsprisen for forbruket. Mao. betaler du ikke for det faktiske strømforbruket med de gamle målerne. Noen får med det gamle systemet mindre i strømregning enn de skulle hatt, mens andre får mer i strømregning. Det er også mange som ikke er særlig flinke til å rapportere inn forbruket, eller forta måleravlesning, og strømselskapene må derfor stipulere hele forbruket. 
Det har også kommet en rekke påstander at enkelte har fått mye høyere strømregning etter at de nye strømmålerne er installert. Elektroingeniør Kim Remy Holtet fra Eidsvoll opplevde en øking i strømregningene etter familien fikk installert den nye strømmåleren. Siden han er Elektroingeniør testet han de nye målerne. Han fant ingen feilTidligere i år ble det oppdagetfeil på målerne som kraftselskapet BKK har valgt fra det koreanske firmaet Nuri Telecom. De nye målerne sendte ikke inn måleravlesinger som de skulle, men det ble raskt rettet. Det er ikke etter det jeg vet rapportert feil på målere som brukes ellers i landet. 

Den andre årsaken til innføringen handler om kapasitet, oppgradering, og vedlikehold av selve strømnettet. Dette handler om at kraftselskapene og netteierne ikke ønsker å bruke store summer på å oppgradere strømnettet for fremtidens behov om ingen bryr seg om når det er «rushtid» i strømnettet. Dagens strømnett er ikke bygget for eller dimensjonert for at «alle» skal komme hjem klokken 16.00 for å varme opp huset, lade el-bilen, lage middag og sette på en maskin med klesvask midt i sprengkulda. Intensjonen er derfor at når strømforbruket rapporteres inn ofte vil folk flytte strømforbruk fra tider med høy pris og høy belastning til tider med lav belastning og lav pris. Deler av strømnettet er aldrende og må uansett fornyes. De neste 10 årene er det planlagt at lokale og
regionale nettselskaper skal investere for 140 milliarder kroner i nye kraftlinjer. Det betyr at nettleia vil øke ytterligere fremover.

I fremtiden er det ønskelig å bygge «smarte hus» med teknologi som tilpasser strømforbruket i takt med produksjonen og den til enhver tid gjeldende strømprisen. Her vil solkraft kunne bidra noe, som i dag er mindre enn 1% av kraften som leveres Vannkraft står for 96,4% og vindkraft for 1,3% i følge eneWe.no. Det satses mer på vindkraft. 2016 ble det besluttet å bygge Europas største vindkraftverk i Midt-Norge med i alt 278 turbiner med en effekt på effekt på 1000 MW. Når det etter planen settes i drift rundt 2020, vil vindkraft øke noe rundt 5 TWh, som da vil tilsvare ca 3,5 prosent av vår fornybare energi.
Det er
vi som forbrukere som betaler dette gjennom den såkalte elsertifikatordningen, som Norge og Sverige samarbeider om. Det betyr at betalingsforpliktelsene skal deles, og de mest lønnsomme prosjektene, uansett land, bygges ut. Ikke alle glade for det, men vi trenger uansett mer kraft fremover.

Strømprisene
Det klages mye på strømprisene her hjemme, men Norge ligger faktisk midt på treet prismessig. Av de landene vi har prisstatistikk for er det 18 land som har høyere strømpris enn Norge, og 19 land som har lavere pris.
Vi som forbrukere betaler med utgangspunkt i dagspriser. Slik er det ikke for de profesjonelle aktørene. De betaler spotpris pr. time. Når de nye automatiske strømmålerne er ferdig installert i alle norske hjem er det grunn til å anta at også vi forbrukere må betale vår strømregning etter spotpris per time. Strømleverandørene vil prise strømmen etter vårt forbruksmønster.

Skepsis til den «nye teknologien»

Stort sett medfører innføring av all ny teknologi skepsis, og av og til også rene konspirasjonsteorier. Dette gjelder også i aller høyeste grad for de nye smart-målerne. I enkelte miljøer er man svært opptatt av bla. stråling fra disse målerne. Men er teknologien som benyttes i smart-målerne egentlig ny? – Svaret er nei, det er den ikke!

Det «nye» med smart-målerne er at de rapporterer strømforbruket automatisk. Det er ikke lengre nødvendig å lese av strømmåleren selv. Teknologien som benyttes for rapporteringen bygger i sin helhet på «gammel» og velutprøvd teknologi i form av trådløs og trådbasert datakommunikasjon. Smartmålerne benytter ulike former for teknologi for overføring av rapporteringsdata. Teknologiene som benyttes er datakommunikasjon på GSM-nettet (mobildata), Radiokommunikasjon og trådbasert kommunikasjon gjennom strømnettet (PLC). Det er opp til strømselskapene å velge hvilken teknologi som benyttes. Dette velges ut ifra hva som er mest hensiktsmessig og fysisk mulig i de enkelte områdene. Det mest vanlige vil være bruk av GSM-nettet og radiokommunikasjon.

 
Norges største nettleverandør Hafslund bruker et system der de benytter sitt eget radionettverk (870-875 MHz), der målerne kommuniserer direkte med en sentral i nærheten - som igjen er koblet på mobilnettet. Alle de tre systemene som skal rulles ut i vårt langstrakte land bruker tilsvarende løsinger. Data som sendes over GSM-nettet vil først og fremst benytte GSM 900 båndet.
Eksponeringen fra disse senderne er svak– vanligvis på tusendeler av grenseverdien. Teknologien i de nye smart-målerne på velutprøvd teknologi hvor det foreligger forskning på eventuelle skadevirkninger på mennesker.
I Norge er det Statens Strålevern som fastsetter grenseverdiene for hvor mye stråling som ansees for å være trygt og ufarlig. Det er disse grenseverdiene Statens strålevern anbefaler og som Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) sammenligner sine måleverdier med. International Commission on Non-IonizingRadiation Protection (ICNIRP) gir også anbefalinger for hvordan målingene skal gjennomføres.
De anbefalte grenseverdiene for eksponering av elektromagnetisk stråling, er utarbeidet av
International Commission on Non-IonizingRadiation Protection (ICNIRP), som er underlagt Verdens Helseorganisasjon (WHO). 
Grenseverdiene fastsettes ved at all tilgjengelig forskning som oppfyller vitenskapelige kvalitetskrav legges til grunn. Noen stikkord for de vitenskapelige kravene som legges til grunn er bla reproduserbarhet, metodekvalitet, objektivitet og fagvurderte publikasjoner i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter.
Mer om mobilstråling og grenseverdier her:
Folkehelseinstituttet -
Svake høyfrekvente elektromagnetiskefelt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis 
En god kilde er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet som også har godinformasjon om strålingEUs vitenskapelige komité har også sett på eventuelle farer forbundet med mobilstråling: Does electromagnetic field exposureendanger health?

En mobiltelefon slik de fleste av oss i dag er i besittelse av har en maksimal tillatt sendeeffekt på 2 Watt. Strålingen mobiltelefonen avgir ligger langt under de fastsatte grenseverdiene. Sendeeffekten i en smartmåler er 0,5 Watt. Altså en fjerdedel av effekten fra en mobiltelefon. På 90-tallet når GSM inntok verden for fullt alvor ble det i de samme miljøene også spredt frykt om virkningen strålingen hadde på menneskekroppen. I årene som har gått har det vist seg at det var ingen grunn til denne frykten, og det hele var unødvendig hysteri, eller i beste fall frykt for ny teknologi.

Det stanser ikke fryktbonanzaen som er synlig på nettet hvor det står frem mennesker som hevder de er plaget av strålingen fra mobiler, rutere og de nye strømmålerne. Nei, det er så langt ikke funnet noen helserisiko forbundet med dette. Europakommisjonen og Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) har gått gjennom all forskning rundt helsefarer ved elektromagnetisk stråling. En oppdatering fra 2009 til 2014: Potentialhealth effects of exposure to electromagnetic fields (EMF) Det ble konstatert at det ikke er noe helsefare.

Det er all grunn til å tro at mennesker med psykosomatiske lidelser har nye forklaringsmodeller for hvorfor de føler ubehag, smerter, slapphet, kløe også videre i det daglige. Når man leser om stråling fra mobiltelefoner, trådløse nettverk, nye strøm og vannmålere o.l., og finner ut at flere av disse alltid har vært til stede når man har følt seg dårlig, så er det lett å innbille seg at dette må være årsakene til problemene. Uansett skal man ta plagene disse opplever på alvor men poenget er at dette kan skyldes helt andre faktorer. Det en del ganger slik at når man først begynner å se og føle på sammenhenger mellom ytre faktorer og egne symptomer som det ikke finnes noen rettfrem forklaring på, vil konfirmasjonsbias og selektiv hukommelse få noen til å se mønster, og da vil hypoteser om ulike sammenhenger som det vi snakker om her bli subjektivt bekreftet igjen og igjen. Vi snakker om noceboeffekten.

I forbindelse med de nye strømmålerne er det skrevet ut mer en 1000 legeattester til personer som hevder de får helseplager av de nye strømmålerne. Nå har Helsedirektoratet kommet med etrundskriv hvor det presiseres at leger ikke skal skrive ut legeattester, da det ikke er dokumentert sammenheng mellom helseplager og stråling fra slike målere.

The Guardian Wi-Fi:are there any health risks?
“There have been hundreds of attempts to find out whether Wi-Fi routers or, more importantly, mobile phones represent a health risk. All we can say is that there is no known risk from Wi-Fi. After that, there's the problem of trying to prove a negative”.
Science-Based Medicine.org - “Electromagnetichypersensitivity” and “wifi allergies”: Bogus diagnoses with tragic real worldconsequences
"Electromagnetic hypersensitivity” and “wifi allergies” are two names given to a nonexistent medical condition in low energy electromagnetic fields like wifi are blamed for a variety of health conditions. This is a story in which the parents’ insistence that their teenage daughter, who had posted threats to commit suicide on social media, had this condition appears to have interfered with seeking mental health services in a timely fashion. The results were tragic."
Statens Strålevern – Trådløse nettverk
"Den utstrålte effekten fra sendere for trådløse nettverk måles i Watt (W). Denne er maks 0,1 W fra basestasjon og nettverkskort i PC når det gjelder trådløse nettverk.
Et trådløst nettverk sender svært svakt og har en rekkevidde kun opp til et par hundre meter. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har sammen med Strålevernet utført målinger av elektromagnetiske felt ved rutere, som er basestasjoner for trådløse nettverk. Målingene viser at feltet rundt ruterne er svært svakt og at vi eksponeres for forsvinnende lave nivåer. Verdiene er i gjennomsnitt en hundretusendel av grenseverdien" 

Norges Miljøvernforbund ledet av Kurt Oddekalv er også utemed skremselspropaganda, denne gangen om de nye strømmålerne. Norges Miljøvernforbund blitt et reir av konspirasjonsvåsog har ingen troverdighet som en seriøs miljøvernsorganisasjon lenger.      

Kan være greit å ta med at det stadig har vært påstander at der det har vært en økning i hjernesvulster de siste årene som kobles til ståling. Det er gjort studier fra blant annet USA, England, New Zealand, Australia som ikke finner noen slik økning.

Kan det være andre grunner til å være skeptisk til de nye strømmålerne?
Som med de fleste politisk styrte utrullinger så har ikke vi som privatpersoner så mye vi skulle sagt. Datatilsyneter bekymret for den store mengden data som strømmålerne kan samle inn om oss som forbrukere, men hva er det stømmålerne samler inn av data, og bør vi være bekymret? 

Datatilsynet hevder de nye målerne registrerer om du er hjemme, og om du har gjester. Nei, det gjør de ikke! Med et styringssystem (timere o.l) for lys og varme og strømstyring vil det ikke være mulig å konkludere hundre prosent sikkert at det er mennesker i boligen basert på forbruk. Jeg som forbruker kan godt sette i gang en klesvask midt på dagen når jeg ikke er hjemme. Jeg kan sette på varmeovner i flere rom noen timer før jeg kommer hjem. Strømleverdøren kan heller ikke trekke noen konklusjoner om at det er flere som er til stede i boligen basert på dette.   

Strømmålerne måler kun timeforbruket og kun det. Det betyr at måler akkumulerer forbruket over en time.
Det som overføres ser omtrent slik ut:


Det vil si at strømselskap ikke kan se som det er en induksjonstopp som har stått på boost i en time eller en vifteovn som har stått på bånn gass en time (gitt at det gir samme forbruk). Ved å se på et lengre tids bruk så vil det avtegne seg et bruksmønster som kan fortelle om daglige rutiner (når forbruket av strøm øker i morgentimene, at forbruket er lavt på dagen, og så å øke igjen på ettermiddagen, når folk kommer hjem fra jobb/skole). Det overføres ikke noen informasjon om det din vaskemaskin, panelovn eller kaffetrakter som står for forbruket.

Det heves også at hvert apparat har sitt unike strømavtrykk og at det derfor med sikkerhet kan fastslås hvilket apparat det dreier seg om. Det kan man ikke.
Data fra dagens automatiske strømmålere har svært liten nytte for annet enn det tiltenkte formålet. Strømselskapet kan via en bryter i måleren skru av strømmen dersom du ikke betaler regningen. Ut over dette kan de ikke styre eller overvåke noe i huset ditt. 
Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) har laget enveileder for sikkerhet når det gjelder de nye strømmålerne. Den er fra 2012 og det skal komme en revidering av veilederen. 

Jeg ville vært mye mer skeptisk for om strømleverandøren kan utsettes for et hackerangrep som fører til at noen får tilgang til data om ditt forbruk. Du aner ikke hva dette kan brukes til. I tillegg kan det være en risiko at hackere slår av strømmen for enkelt kunder eller grupper av kunder. 
  
Kan være greit å minne om: 

Det merkelige er at i konspirasjonsmiljøet hvor man ellers er svært paranoide og ser sammenhenger og mørkemenn over alt, er man lite opptatt av at strømselskaper og målere kan hackes og data misbrukes.

Jeg mener det er grunn til å være en smule skeptisk, men det er greit å være det på prinsipper som faktisk er reelle. Jeg tror det er greit å ha med seg at automatiseringer som dette gjør at det vi blir mer sårbare for at data kan komme på avveie. Det er noe vi bør være bekymret for, ikke om smartmålerne som i følge konspirasjonsmiljøet mener kan lese tankene våre og ellers gjør oss syke på grunn av stråling, noe som det er vitenskaplig enighet om ikke er et reelt problem. 


Andre kilder:
Nymåler.no - Her er svar på noen av de vanligste spørsmålene om innføring av automatiske strømmålere.
Statens strålevern - Smartestraummålarar gir ikkje farleg stråling
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet -
Grenseverdier
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet –
Strålingskalkulator
Statens strålevern - Smartestraummålarar gir ikkje farleg stråling
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet -
Grenseverdier
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet –
Strålingskalkulator
Side 3 -
AMS:Alt du må vite om strømmåleren du snart får hjemme hos deg
TV2 - Mer enn 1000 nordmenn har fåttlegeattest så de slipper ny strømmåler
TV2 - Direktoratet til leger som skriver ut strømmåler-attest: – Dere bryter loven
Helsedirektoratet - Legeattest og automatiske straummålarar
Dinside.no - Den nye, smarte strømmålerne registrerer om du er hjemme, og om du har gjester.
Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) -
Veiledertil sikkerhet i avanserte måle- og styringssystemFra eksterne blogger:
Saksynt - En kommentar til Einar Flydal og hans frykt for smarte strømmålere
Saksynt - VISER WHO-RAPPORT AT MOBILSTRÅLING ER FARLIG?


Trollene i den dypeste internettskogen

Det skrives mye om kommentarfelttroll og netthets i media. Det finnes en type mennesker som får de fleste troll til å fremstå som sympatiske og likandes, mennesker som har meninger og holdninger, som ifølge dem selv ikke kan angripes. Dette er mennesker som har følt seg fram til fakta, uavhengig av verden rundt seg. Enhver kritikk av deres ytringer oppfattes som personangrep, hets, stalking, trolling og forfølgelse, for ikke å glemme de evinnelige beskyldningene om «deres ytringsfrihet blir kneblet».


Mennesker som uten blygsel håner voldtektsofre og som heller ikke har noen skrupler for å hevde at du er pedofil og kvinnemishandler, eller på andre måter kriminell, og som klapper høylytt hvis du blir alvorlig syk av f.eks. kreft.

Jeg snakker om eliteserien av nettroll og nettpøbler som befinner seg i det mørkeste helvete av konspirasjonsmiljøet. I et slikt landskap skal du vokte deg vel for å stille for mange kritiske spørsmål.

Didrik Søderlind vet mer om dem enn han gjerne skulle gjort. Det er som Søderlind sier. Å gå i clinch med disse folkene betyr at man taper. De har ingen grenser for hvor nedrige de faktisk kan være. Noen av dem har blitt ristet juridisk og fått en klar tilbakemelding på at det finnes noen grenser, uten at det ser ut til å legge noen demper på hvordan en del oppføre seg.Konspirasjonslandskapet er en branntomt av galskap man ikke trodde fantes, men det finnes. Pur faenskap, psykiatri, idioti og kunnskapsløshet går hånd i hånd. Skriver man kritisk om dette miljøet er du fritt vilt. 
Les hans artikkel: Kreftmobberne
«De sprenger skalaen for alt man kan forestille seg av menneskelig oppførsel. Jeg har sett en av dem mobbe en tidligere alliert for å ha vært utsatt for voldtekt. En annen ringte meg og ville at jeg skulle lage det vi i media kaller en «drittpakke» på en eks-partner for å få overtaket i en barnefordelingssak. 
Men brorparten av ondskapen reserverer de for oss som kritiserer det de tror på. Om du kritiserer alternativmedisin eller konspirasjonstenkning er du fritt vilt. En gallionsfigur i miljøet gjorde seg først bemerket med å kalle unge mødre som vaksinerte barna sine «nazi-horer» og «kalkunfitter». Deretter ble han bare verre. 
Lenger tid tok det å venne meg til beskyldningene om at jeg skulle være «pro-pedofil» eller «pedo». Jeg er en sånn som til og med sliter med å se voldtektsscener i vanlige spillefilmer. Og så er man jo redd for at folk skal tenke «ingen røyk uten ild». 
Det er selvfølgelig hensikten til dem som sprer disse beskyldningene også: At noe av møkka de kaster skal bli hengende fast. Men etter hvert vente jeg meg til pedoanklagene også.
Men da jeg fikk kreft åpnet det seg en ny dør for disse menneskene».


Også Øivind Bergh har fått kjenne på vreden fra et landskap hvor normal folkeskikk og evne til sober debatt er totalt fraværende, av åpenbare årsaken som nevnt over. Hans store "forbrytelse" er han har vært kritisk til et miljø som ikke har noen filter for å håndtere kritikk.
Bergh har skrevet to artikler om sin befaring med et miljø han ikke i sin villeste fantasi trodde eksisterte. Berghs store "forbrytelse" er at han har vært kritisk til den delen av konspirasjonsmiljøet som preges av antivaksinemotstandere, og andre grupperinger som slett ikke liker
 å bli konfrontert med at de faktisk er en del av konspirasjonsmiljøet.


Hans to artikler er definitivt verdt å lese for å få et innblikk i det kullsorte miljøet.

Radikal Portal - Pedosverterne
Dette handler om en ”debattkultur” så beksvart at de færreste tror det før de ser det. Systematisk nedbryting av grenser for personangrep kan få katastrofale konsekvenser for offentlig ordskifte. Pedofilisverting er i ferd med å komme på moten igjen. Ulike konpirasjonsmiljøer og ytrehøyregrupper kommer sammen på nett, og gjør hverandre verre.
Radikal Portal - En trussel mot rettssikkerheten
Ulf Leirsteins (FrP) ”Stortingets rettssikkerhetsgruppe” fikk et kort liv, men miljøet rundt det er i høy grad aktivt. Selv om det er mest kjent for anti-barnevern-kampanjer utgjør det i stigende grad et senter for angrep på rettssikkerhet og radikalisering av ulike konspirasjonsmiljøer. Sentralt står ex-advokaten Marius Reikerås, men flere andre medlemmer av gruppen er aktive i ulike nettverk.
I tillegg har Bergh har hatt en rettsbatalje med noen av de mest fremtredende personene i miljøet, som de har tapt. Den tidligere homeopaten og vaksinemotstander Rolf Erik Hanssen var en av de verste i dette kullsorte miljøet. NRK - Rolf Erik mobber på nett.
Rolf Erik Hanssen omtalte Bergh som denne "denne pedoen" og "pedoprofessor"  Hanssen ble dømt til å fjerne bloggen sin, men nektet først. Etterhvert fjernet han den imidlertid

En annen person fra konspirasjonsmiljøets mørkeloft er Tore B. Krudtaa. I 2013 saksøkte Krudtaa Øivind Bergh for ærekrenkelser. Kort historie: Krudtaa tapte saken i tingretten, han ble faktisk selv dømt for ærekrenkelser. Han anket saken, denne gangen som selvprosederende, men rotet det hele til, så saken ble til slutt avvist, da retten ga opp å få ham til å forstå de juridiske implikasjonene av hans eget søksmål. Jeg har oppsummert her: Når en tvistesak blir et sirkus. Saken er for lengst avsluttet, men det hindrer ikke Krudtaa fra å fortsette å gå berserk på sosiale medier hvor han hevder at han er utsatt for et "justismord". 

Det går knapt en uke uten at Krudtaa har lange maniske tråder på twitter om hvor grusom Bergh er, samt at Berghs advokater er medskyldig i at han ble dømt. Han har lagt ut sin egen personlige krasjlanding i en blogg han kaller Rettsfarsen. Det er en blogg som først og fremst viser at Krudtaa ser ut til å ha mistet kontakten med virkeligheten.

I tillegg driver Krudtaa en tilsvarende nettstalking av de som vitnet til fordel for Bergh i rettsaken. En av de som vitnet for Bergh i saken var Shoaib Sultan. Krudtaa har flere ganger vært i kontakt med Sultans arbeidsgiver Antirasistisk senter, og siden Sultan sitter i bystyret for Miljøpartiet de Grønne så sendte han mail til ALLE medlemmer av Oslo Bystyre og hevdet at Sultan svertet han i rettsaken.
  

En annen som har blitt plaget av Krudtaa gjennom lang tid er Journalist og forfatter John Færseth. Han vitnet også i rettsaken mot Krudtaa. Også her går Krudtaa bananas på sin egen Facebookvegg og på Twitter hvor han poster de samme innleggene uke etter uke, måned etter måned, ja faktisk holder han på i årevis. 
Jeg har tidligere skrevet om den den famøse rettsikkehetsgruppen startet (2014) av stortingsrepresentant Ulf Isak Leirstein (FrP), som tidligere satt i justiskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. 
Kort oppsummert: Meningen var at denne gruppen skulle jobbe med menneskerettigheter. Det ble en del rabalder da det viste seg at flertallet av gruppens medlemmer var og er godt plantet i det norske konspirasjonsmiljøet. Gruppen besto av: Marius ReikeråsElin GregussonKristin Brataas, Rune Fardal og Joan Myhre mfl.  Gruppen ble lagt ned direkte under et TV2 intervju av initiativtaker Ulf Leirstein når han ble konfrontert med hva slags holdninger og påstander en del personer i gruppen sto for.  

Etter at rettssikkerhetsgruppen ble nedlagt jobber noen av profilene fortsatt sammen. Marius Reikerås, Rune Fardal og Elin Gregusson er fortsatt aktive. De samarbeider, kommenterer hverandres Facebook-innlegg, og er aktive om de samme sakene. Det gjelder slett ikke bare deres hovedinteresse, barnevern.

Reikerås og Fardal er aktive på ulike anti-barnevernsgrupper, hvor Reikerås funger som juridisk ekspert på menneskerettigheter, mens Fardal opptrer som "psykolog ekspert" ("specialize in psychology"). Merk at «psykologspesialist», som er en psykolog med videreutdannelse, er en beskyttet tittel. Fardal har ingen utdannelse eller eksamen i psykologi overhodet. Fardal driver sitt egen nettsted som han kaller 
sakkyndig.com/ hvor han omtaler seg som spesialist innen psykologi.


Marius Reikerås, en avskiltet advokat som driver med juridisk frijazz med sine helt særegne tolkinger av menneskerettighetene og han har en del spesielle meninger om hvordan vår rettsvesen fungerer og bør fungere. Det er bygd opp "en sekt" av tilhengere rundt mannen. Han legger ut mye juridisk tull og tøys som jeg mistenker ham gjør for å please sine tilhengere, selv om han vet at det han legger ut ofte er helt feil.    

En annen person som er tett knyttet opp mot Marius Reikerås er Elin Gregusson. Hun hevder hardnakket at hun trakk seg fra den famøse rettssikkerhetsgruppen etter noen uker etter at de ble startet. Men det ser ikke ut til å ha lagt noen demper på hennes samarbeid med Marius Reikerås etter at gruppen ble nedlagt.

Gregusson hevder hun er engasjert i rettferdighet, åpenhet, rettsikkerhet og likhet for loven mellom annet. Det er forsåvidt ikke noen grunn til å tvile på at hun mener det, i utgangspunktet ...

Gregusson fremmer en rekke påstander om uredelighet blant dommere, advokater og aktører i finansbransjen, men substansen er svært liten. Hun har noen poenger i at habilitet kan bli et problem i et lite land der alle kjenner alle, der giftermål og kollegialitet kan skape usunne situasjoner, noe man skal være obs på. Men dette har flere påpekt. Når hun utfordres og blir bedt om å dokumentere sine påstander har hun lite å slå i bordet med. Da velger hun så og si alltid å gå rett i offerrollen og hevder hun blir forfulgt, nettstalket og utsatt for det hun mener er nettroll som overvåker henne. Hun har fått en del kritikk, noe hun takler svært dårlig for å si det forsiktig. En av de hun har hengt seg opp i er Øivind Bergh. Hun blir svært opptatt av person når hun kritiseres, så opptatt av det utvikler seg til ren nettstalking.

Elin Gregusson har også en svært usunn interesse for blant annet advokat Jon Wessel-Aas. Hans store "forbrytelse" var at han som mange andre har vært kritisk til blant annet den famøse rettsikkehetsgruppen (som Gregusson var en del av) når det viste seg at flere av gruppens medlemmer var og er godt plantet i det norske konspirasjonsmiljøet. I tillegg så tok Wessel-Aas Gregusson i direkte løgn da hun påsto at hun hadde tillatelse fra Advokatforeningen og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til å drive med juridisk rådgiving. Nå hører det med til historien at mange har vært kritiske til Gregusson. I tillegg mener Gregusson seriøst at siden Jon Wessel-Aas`s far satt i Storebands styre (for mange år siden). så må det være noe muffens i det, uten at hun klarer å utbrodere hva hun egentlig mener.  

Hun har gjennom flere år nå hatt en særdeles usunn interesse hvor hun nærmest ukentlig og månedlig legger ut lange pamfletter over alt Wessel-Aas tilsynelatende står bak her i samfunnet. Det er sjelden jeg ser noen som kan koke konspirasjonssuppe on the fly som det Gregusson klarer. Det er helt vilt. Jeg har skrevet om det blant annet her: Menneskerettighetsorkesteret som ikke kunne spille en tone. 

Poenget er: Du kritiserer ikke Gregusson uten konsekvenser, hun glemmer det aldri, og mangler totalt ydmykhet. Hun tåler overhodet ikke noen form for kritikk. Hun har en helt merkelig egenskap at hun legger seg ut med de fleste hun kommer i dialog med, særlig hvis hun ser du er uenig med henne, da går hun raskt over til personfokus.

Gregusson kan holde på i uker og måneder og sågar år, hvis hun får deg på sin drittliste. Hun slipper ikke taket. Hun bare gjentar og gjentar at du er nettroll, stalker og hun er heller noen skrupler for å koble deg opp mot pedofili eller hevde at du er kriminell på andre måter. Hun forøker å være lur ved å bruke gjemme trakasseringen sin i uendelige mengder med tekst. Hun fikser ikke kritikk på noen som helst måte. Du er nå advart! 

Krudtaa forsøker seg på utpressing og kontakter Øivind Berghs arbeidsgiver. 
Tore B. Krudtaa, som er en venn av Gregusson har også drevet ren utpressing mot Øivind Bergh etter at det ble klart at han tapte saken han anla. Den 18.03.2016  klokken 14:09 ringer Krudtaa til Øivind Bergh, samtalen varer litt i overkant av 2 minutter. Krudtaa spurte Berg om han hadde tenkt å kreve inn pengene etter rettssaken? (Erstatning og saksomkostninger) Krudtaa mente åpenbart at det ikke var en selvfølge at Bergh skulle få det, og Bergh fikk en leksjon av Krudtaa at det hadde ikke Bergh krav på, fordi det var Bergh som her hadde beskyldt Krudtaa for noe han overhodet ikke hadde gjort. Berg henviste Krudtaa til sin advokat.  Det tror jeg var lurt. Krudtaa gir seg ikke, han sier: 
"Da må du være klar over at jeg sitter med informasjon om hva du har gjort en helt spesiell dag mens du var på jobb, og har vært masse på internett. Det vil jeg sende din arbeidsgiver - hvis du krever de pengene".
Bergh opplyser at han har orientert sin arbeidsgiver om trusselen fra Krudtaa. Det tror jeg han gjør lurt i. Krudtaa kontakter også Havforskningsinstituttet og får merkelig nok utlevert timelister.  
Elin Gregusson trakasserer også arbeidsgivere
Gregusson har ikke noen hemninger for å ta kontakt med arbeidsgivere til de hun får i vrangstrupen. Ikke bare en gang, men gjentatte ganger i uker og måneder. Hun krever faktisk at arbeidsgivere skal iverksette disiplinære tiltak overfor medarbeidere som, som privatpersoner har kritisert noe Gregusson er opptatt av i en eller annen sammenheng. Å kontakte arbeidsgivere er en uting. De enkelte ansatte er sårbare, fordi det kan skape gnisninger i forhold til ledelsen, samtidig som det blir et irritasjonsmoment, fordi travle ledere bør ha annet å gjøre enn å besvare meningsløse klager fra dilettanter og kverulanter som ikke er i stand til å forholde seg til sober kritikk. Det kan naturligvis være at en arbeidstaker ikke uten videre kan ytre seg om forhold som gjør at taushetsplikten (bedriftssensitive forhold) blir brutt eller på andre måter bryter lojalitetsplikten, men arbeidstakere har ytringsfrihet og ytringsfriheten er en fundamental rettighet i et demokratisk samfunn. Gregusson ser ikke ut til å forstå dette. 

Hvorfor ikke plage en kommuneadvokat og hans arbeidsgiver? 
En annen som er blitt plaget av det vi kan kalle branntomten etter den famøse Rettsikkehetsgruppen er kommuneadvokat i Fjell kommune Dag-Heine Bjørndal. Jeg kaller det en branntomt for i ruinene spankulerer Marius Reikerås, Rune Fardal og Elin Gregusson rundt med spetakkelet sitt.   

Bjørndal dukket opp på radaren til Marius Reikerås første gang i juni 2016. Det som skjedde var at Reikerås ble anmeldt til politiet for å drive rettshjelpsvirksomhet uten å ha tillatelse til dette. Anmeldelsen var en av flere anmeldelser fra ulike hold, og Reikerås ble domfelt i tingretten (dommen er senere opphevet av lagmannsretten på grunn av saksbehandlingsfeil og saken ligger på vent til ny behandling).
Responsen fra Reikerås og hans trofaste våpendrager Rune Fardal, var som forventet. En kommuneadvokat som har anmeldt Reikerås? Det kunne ikke tolereres. Rune Fardal avgav mer eller mindre et løfte via Facebook at her skulle det spas opp dritt. 

Reikerås fulgte raskt opp med en epost til advokatens ledelse, rådmann og ordfører. Eposten ble også distribuert på Facebook, samt videresendt til en rekke offentlige etater, inkludert departement, advokatforening, m.m. Reikerås hevdet at Bjørndal skrev anmeldelsen i beruset tilstand, har en forakt overfor andre, sjikanerer andre i arbeidstiden m.m. Eposten ble lagt ut offentlig på Reikerås sine nettsider, og advokaten ble identifisert med navn og tittel og arbeidsplass. 

Etter dette tidspunktet fortsatte Fardal og Reikerås i samarbeid å poste innlegg om advokaten på Facebook, på kommunens Facebookside, eposter til justisdepartementet, advokatforeningen, fylkesmannen, ordfører/rådmann, kontrollutvalget i kommunen, kommunestyret, tilsynsrådet for advokatvirksomhet, europaparlamentet, Stortingets justiskomité og regjeringen, for å nevne noen, det er helt vilt. Deres kritikk gikk ikke på sak, men var rettet mot advokaten personlig, med krav om hans avgang, påstander om maktmisbruk, alkoholisme, arroganse, og lignende. Det er langt forbi drøyt!

Reikerås og Fardal har også kritiserte advokaten for å ha blogget på nettet, både anonymt og under fullt navn. En kan diskutere om det var klokt å blogge anonymt. Men ulovlig var det ikke, og det var heller ikke uetisk. Reikerås sendte klage til advokatforeningen med krav om at han skulle domfelles for anonym blogging. Klagen ble avgjort den 10.11.17. Resultatet var at advokatforeningen avviste klagen fra Reikerås.

Elin Gregusson hengte seg selvfølgelig også på kjøret mot advokaten sammen med Marius Reikerås og Rune Fardal hvor Facebook og Twitter var Gregussons arena. Kommuneadvokaten har fått oppmerksomhet av henne jevnlig, bl.a. på grunn av advokatens tidligere blogger (hvor advokatforeningen ikke har hatt noe å bemerke). 

Marius Reikerås fikk nyss om en sak i Fjell Kommune som var
en lokal en nabokonflikt. En av partene, Frank Bjelland (kommunens innbygger) var forbannet på enkelte av kommunens medarbeidere inkl kommunens advokat Dag-Heine Bjørndal. Reikerås kjenner neppe saken, men får tilgang til deler av dokumentene. Det sendes da en ny epost til advokat Bjørndals arbeidsgiveren der advokaten beskyldes for å være maktsyk og bedrive grovt maktmisbruk. 

Det hører med til historien at Frank Bjelland meldte inn til kommunen hvor han hevder det er mistanke om korrupsjon/kameraderi relatert til hans sak som han hadde mot kommunen. Kommunen engasjerte på grunn av dette revisjonsselskapet Deloitte AS for å utarbeide en uavhengig granskingsrapport. Granskingsrapporten var ferdig 27.11.2017. Oppsummert: Påstanden om korrupsjonsmistanke og mistanke om alvorlige økonomiske påstander var ikke riktig. Bjellands påstander holdt rett og slett ikke, konkluderte Deloitte.

Elin Gregusson kjenner sin besøkelsestid. Hun poster et innlegg på Facebook der hun viste til at kommuneadvokaten (og derav også kommunen) var mistenkt for å være korrupte. Innlegget fra Gregusson lå på Facebook i midten av januar 2018, men er nå slettet. Rapporten fra Deloitte var offentlig før julGregusson poster altså sin påstander etter at rapporten er offentliggjort. Rapporten slår fast at påstanden om korrupsjonsmistanke og mistanke om alvorlige økonomiske påstander ikke var riktig. Bjørndal sendte henne krav om sletting av innlegget, under trussel om søksmål hvis hun ikke gjorde det. Gregusson etterkom den anmodningen, det var nok lurt.

Skal man fremstå som varsler, som Gregusson stolt proklamerer at hun er, så bør hun gjøre grundig research før hun fremsetter beskyldninger. Å framsette ubegrunnede beskyldninger om mulige kriminelle handlinger som det ikke er grunnlag for er alvorlig og kan medføre straffansvar. Først etter at rapporten ble offentlig tok Gregusson kontakt med kommunen for å undersøke saken nærmere. Vitner det om at Gregusson er noen "varsler"?  

Det hører med til historien at Gregusson har sendt eposter til Bjørndals arbeidsgiver over en lengre periode. Jeg har fått opplyst at de fleste henvendelsene ikke besvares lenger, da det blir ansett som ren spam / sjikane. Hun har også ringt direkte til arbeidsgiveren ved en rekke anledninger. 

Hvorfor ikke plage arbeidsgiveren til havforsker Øivind Bergh? 
En annen som har fått mange ubegrunnede varsler til sin arbeidsgiver er en seniorforsker ved Havforskningsinstituttet, Øivind Bergh. Jeg har tilgang til korrespondansen mellom Gregusson og instituttet. Det inneholder en rekke påstander om Bergh som er åpenbart ubegrunnede, dels dreier seg om at Gregusson oppfatter enhver meningsytring (Bergh er en aktiv samfunnsdebattant) som nettmobbing og/eller cyberstalking

Øivind Bergh skrev før jul 2017 to artikler som skulle lanseres på Radikal Portal. Redaktør Joakim Møllersen sendte ut Berghs råtekst til de to artiklene "Pedosverterne" og "Entrussel mot rettssikkerheten" til de personene som var omtalt i artikkelen for å få en kommentar, som er vanlig praksis.

Gregusson skrev et «tilsvar», men redaktør Joakim Møllersen i Radikal Portal nektet å publisere det. Gregussons tilsvar ble raskt fjernet fra kommentarfeltet til Radikal Portal, som ellers har lagt seg på en svært liberal linje i å tillate kritiske kommentarer, men et sted går det en grense. Intet seriøst nettsted eller avis ville ha publisert Gregussons tilsvar, for det var rene personangrep, fullstendig uten substans, ærekrenkende og uten tilknytning til artikkelen Bergh hadde skrevet.

Gregussons reaksjon var en rasende mailer til (1) Berghs advokat Jon Wessel-Aas, (2) direktøren hos Berghs arbeidsgiver, (3) Tore Krudtaa og (4) Rolf Erik Hanssen (som var omtalt i særlig en av artiklene for sin pedofilistempling av Bergh for noen år siden). Gregusson vet tydeligvis ikke hva et tilsvar til en artikkel er, langt mindre klarte hun å svare på det som gjaldt henne i artikkelen. 
Gregusson publiserte flere endeløse "tilsvar" på egen Facebook-side. I ettertid er selvfølgelig også redaktør Møllersen kommet på shitlisten til Gregusson. Det er ikke måte på hvor «useriøs» Radikal Portal plutselig er.

Gregusson omtalte Berghs tekst som "vanvittig" og "sinnssyk". Hun valgte også å opptre som "rettshjelper" for Hanssens påstand om at Bergh skulle ha brutt et forlik med ham i en tidligere rettsbatalje der Hansen omtalte Bergh som pedoprofessor m.m. Wessel-Aas avviste klart og tydelig at Bergh ikke hadde brutt noe forlik.  

Gregusson ba spesifikt om at mottakerne av hennes rasende e-post ikke videresendte dette til Bergh, uten å skjønne at såvel Berghs advokat som arbeidsgiver hadde plikt til å gi Bergh innsyn. Det er karakteristisk at Gregusson ikke henvender seg til Bergh direkte om innholdet i artiklene, bare til hans arbeidsgiver og hans advokat. Wessel-Aas videresendte naturlig nok til sin klient.

Berghs arbeidsgiver har gitt klar beskjed om at Gregusson om ikke å henvende seg til dem. 


Advokat Jon Wessel-Aas (som forøvrig Gregusson har stalket i flere år) ga også beskjed han ikke ønsket å stå på mottakerlisten når Gregusson og Krudtaa sender e-poster til Havforskningsinstituttet. 

Videre - I en egen e-post til Øivind Berg skriver Jon Wessel-Aas også:    

Til orientering, se e-post fra Gregusson til Krudtaa, med kopi til meg og flere, blant annet Rogne.

Jeg har, med kopi til de andre, bare svart henne slik: 
 

«Gregusson; som sagt ved tidligere anledninger, fraber jeg meg henvendelser fra deg (annet enn i eventuelle tilfeller der det av en eller annen grunn skulle være relevant og nødvendig av formelle årsaker).
Jeg vil også be andre som måtte fortsette e-postutveksling i forlengelsen av Gregussons e-post, om å utelate meg i listen over adressater.
Det burde, i den grad det er nødvendig, gi noen av de andre adressatene et tydelig signal om at noen av oss har fått mer enn nok av EG».
EG er altså Elin Gregusson. Gregusson har ikke kommentert dette. Det tror jeg er klokt.
Hun har heller ikke selv gjengitt e-posten hun fikk fra Havforskningsinstituttet,  men har i stedet valgt å omtale det som skjermdumpen under viser og forsøker å lage et nummer av at e-posten "ikke var signert".
Det er åpenbart at hun ikke klarer å ta inn over seg at hennes henvendelser rett og slett er uønsket. 


Det fins flere eksempler på Gregussons stalking av arbeidsgivere. En barnevernstjeneste et sted i Norge har gjort det klart at ytterligere henvendelser om en arbeidstaker fra Gregussons side vil føre til politianmeldelse. 

Også Tore B. Krudtaa har flere ganger kontaktet Havforskningsinstituttet, åpenbart i den tro at instituttet kan legge seg opp i det at han selv har hatt en rettslig konflikt med Bergh (som Bergh rettskraftig har vunnet). Instituttet har selvsagt ingen mulighet eller rett til dette, siden det er en privatrettslig konflikt mellom en medarbeider og en utenforstående. 

Oppdatert 16.02.2018 - Hvorfor ikke plage Øystein Gudim igjen?
Øystein Gudim arbeider i Adopsjonsforum. Det har naturligvis Gregusson funnet ut for lenge siden. Gudims "store forbrytelse" er og har vært at han er uenig med Gregusson i en del saker og har flagget det. I tillegg har han som mange andre undret seg over hennes mildsagt maniske oppførsel på sosiale medier. I hennes bok er det selvfølgelig å anse som hets å kritisere dette.


Hun antyder også at Gudim står bak noen sider ved navn Forulempningstilsynet og Frognerfruersforening. Det er drøye påstander. Helt ærlig, hvis hun mener at Gudim eller noen andre har hetset henne i mer enn 2 år, så må hun da anmelde dette. Det gjør hun naturligvis ikke, fordi da vil det komme for dagen en helt annen historie, en historie hvor hun har drevet nettstalking siden 2014. Det ville  ha komme for dagen en omfattende aktivitet hvor hun på manisk vis har plaget mennesker og deres arbeidsgivere. Dette er hennes varemerke.  

Heller ikke Gudims arbeidsgiver Adopsjonsforum har fått være i fred. (fra 2016) 


Denne er svært drøy. Hun hevder stadig at alle som hun har et horn i siden til driver i følge Gregusson med grov seksualisert hets. Det Gregusson glemmer er at hun flere ganger har stemplet meningsmotstandere som pro-pedofile og som pedofileHun er litt mer språk og talefør en det en del andre i miljøet rundt henne er, så hun forsøker å pakke dritten sin ved å være lur ved å dobbeltkommunisere, men det er liten tvil om hva hun faktisk skriver og driver med. Hun gjør lurt i å moderere seg kraftig, ellers er det muligheter for at hun blir saksøkt for ærekrenkelser.  

Det er liten tvil om at Gregusson nå kommer til å kontakte justisdepartementet ved å tagge dem, ringe og sende endeløse e-poster om at hun mener seg hetset og forfulgt fra morgen til kveld av Øystein Gudim, og at nå må justisdepartementet gripe inn. (Justisdep. har faktisk ikke noe "ansvar" for Adopsjonsforum) Det slik hun holder på. Tagger arbeidsgivere, departementer, direktorater, domstoler, dommere, advokater i et bankende kjør. I tillegg ringer hun, sender e-poster, ikke bare en gang, men gjentakende ganger over uker og måneder. Det er ikke normal oppførsel.  Hun skjønner ikke, eller vil ikke ha noe av at ansatte i ulike private og offentlige virksomheter og etater har ytringsfrihet som alle andre.

Gregussons spetakkel når nye høyder. 
For en tid tilbake var jeg så dum at jeg jeg kommenterte på et innlegg på facebook hvor det var en post om at Gregusson hevder at hun atter en gang er avlyttet. Dette kobler hun selvfølgelig opp mot hennes grandiose tanker at hun er en varsler som må bringes til taushet osv.  Hun legger ut alt åpent på sin Twitter- profil. Den er offentlig. Bare så det er sagt.

Ved avlytting av digitale systemer som gsm/3/4G-nett høres ingen ekko, klikk eller avbrudd. Dette fordi systemet er digitalt og konverteres i begge ender etter protokoll. Disse ekkoene og avbrytelsene som Gregusson hevder hun hører er en myte fra den gang alt var analogt. Dette kunne hun ha funnet ut ved å gjøre litt research. Gsm og 3/4G nettet kan avlyttes, men man ville sannsynligvis ikke ha oppdaget det. Politiet bruker avlytting, særlig i narkotikasaker, men dette er dyrt og omfattende. Riktig nok kan noen apper gi folk mulighet til å spore sms-er som sendes, bilder man tar og lytte til telefonsamtaler, men det fordrer at noen da har installert appen fysisk på selve telefonen. Jeg ser ikke bort fra at det vil komme beskyldninger fra Gregusson at noen har brutt seg inn der hun bor og installert en slik app mens hun sov. Hun har også tidligere hevdet at hennes familie blir utsatt for hackerangrep. 


Hvorfor i alle dager en noe interessert i å avlytte Gregusson, en person som fyker rundt og leker at hun er en varsler og som driver en intens nettstalking? Hvis noen skulle gidde å overvåke Gregusson så er det jo bare å følge det hun legger ut åpent på sosiale medier hvor hun er svært aktiv. Merk at dette dreier seg om hennes offentlige ytringer. Det er kanskje ikke så rart at de hun ofte omtaler (og jeg er blant dem), holder et øye med hennes offentlige ytringer. Hun har hevdet at hun er avlyttet i en rekke sammenhenger de siste årene. Det er ikke bra å vandre rundt med slikt tøv, men flere i konspirasjonsmiljøet hevder det samme, at de er overvåket.

I konspirasjonsmiljøet som hun er en del av males store lerret om mektige aktører i samfunnet som stadig driver med taskenspill og hemmeligheter fra morgen til kveld. Spør du etter dokumentasjon så er det ikke noen problem, det holdes skjult selvfølgelig. At bevisene holdes skjult viser jo nettopp at mektige krefter jobber for å ... holde det skjult, ikke sant? Altså er konspirasjonen et faktum, men det er selvfølgelig de med det rette blikket som ser taskenspillet.
Det betyr naturligvis ikke at det kan forekomme korrupsjon og samrøre også i vårt velfungerende samfunn, men det blir ikke avslørt av Gregusson og hennes lekekamerater. Gregusson bør også lese denne rapporten: Rapport om korrupsjon i Norge Hun bør også lese rapporten fra Group of States against Corruption (GRECO). Rapporten munnet ut i syv anbefalinger, hvorav fire omhandlet Stortinget og tre gjaldt justissektoren. Mye av det er allerede fulgt opp.  
Vi har heldigvis medier som noen ganger gjør en formidabel gravejobb med å avsløre tusk og fanteri.

Gregussons strategi er å bombardere den hun har i vrangstrupen med Twittermeldinger og andre henvendelser. Hvis man så svarer, ikke nødvendigvis på Twitter, er hun raskt ute med nye meldinger at nå driver man med bedriver stalking og personforfølgelse ... Hun lager så ulike karakteristiske plakater på Twitter/Facebook, der hennes egne meldinger er klippet vekk. Hun mener jeg babler om ting jeg ikke vet noe om. Det må hun gjerne mene, men er ikke istand til å påpeke om hva hun mener jeg babler om.


Gregusson har tidligere hevdet at Øivind Bergh (som hun kaller Stupid) eller en venn har hacket seg inn på Facebook kontoen til noen i hennes familie, og skrevet en håpløs bokstavkombinasjon, eller stjålet ID-en til vedkommende. Det er drøye påstander, men det er slik hun holder på. Hun er åpenbart ikke kjent med fenomenet «lommetwitring».
Hacking er en forbrytelse etter norsk lov, så jeg regner med at hun har anmeldt også dette sammen med påstander om at hun overvåkes ...Her har Gregusson et poeng: Organisert cyberstalking er et økende problem. Men jeg tror ikke hun skjønner at hennes egne aktiviteter er å anse som cyberstalking. Dette er en av grunnene til at jeg skriver om det mørkeste delene av konspirasjonsmiljøet. De reagerer ikke på kritikk som noen andre.


Jeg mistenker henne for ikke å ha sett seg inn i hva slags fenomen Cyberstalking er, det bør hun gjøre. Hun har selv en klassisk adferd som passer godt inn i beskrivelsen cyberstalker.

Denne er virkelig stygg. Hun hevder at Øivind Bergh er den som står bak det hun kaller hetsesiden Forulempingstilsynet og han driver hets mot en som er engasjert mot seksuelt misbruk av barn. Wow …
Dette er veldig drøye påstander, men viser hva slags nettstalker Elin Gregusson faktisk er. I denne plakaten hun har laget og postet antyder  hun sterkt at de hun har fått i vrangstrupen kan være pedofile. Hun fremstår som avskyelig og helt ute av synk.


Uff, her er hun ute med skrøner. igjen. Her beskylder også meg for å omtale hennes mann og barn. Jeg har ikke omtalt hennes mann og barn.
Unntaket er at jeg i en tidligere bloggpost foreslo at familien (uten å nevne noen navn) burde ta en samtale med henne, som kanskje kunne ha den effekten at hun ble realitetsorientert en smule.

Jeg er heller ikke spesielt datakyndig, hvis hun ikke da mener at vanlig brukerkompetanse er å definere som spesielt datakyndig.
Litt søtt at hun hevder jeg driver med overvåkning når hun faktisk driver med sine aktiviteter i full åpenhet, på sosiale medier. Gregusson hevder jeg bruker falske profiler i mitt arbeide ... Sukk.

Hvis Gregusson hadde lest min profilen min på Linkedin ville hun sett at jeg ikke har noen utdannelse innen data.
Jeg har ikke utstyr som er i stand til å hacke eller avlytte noen som helst, ikke har jeg den kunnskapen heller. Jeg kan sikkert lese meg til det på nettet, hvor det helt sikkert finnes oppskrifter på hvordan dette kan gjøres. Jeg syns faktisk det er trist at hun nå ser ut til å ha blitt så paranoid at hun mener seriøst at hun er overvåket, blant annet av meg. Jeg klarer ikke en gang å bli forbannet over slike tullete beskyldninger. Det viser at hun er helt uten realitetsorientering.
Forøvrig er det ikke første gangen hun har hevdet at hun er overvåket og hacket. Hun trenger faktisk hjelp, og det er seriøst og oppriktig ment.

Tror ikke jeg trenger å kommentere klippet under. En annen person hun har hatt et usunt oppheng i er Helge Skou Dale. Gregusson tror åpenbart at det en organisert kampanje hvor det er en organisert gjeng som er etter henne. Det understreker det jeg tar opp her hvor hun hevder hun er hacket og avlyttet. Det er trist når det får slike utslag.Hun kommer også stadig tilbake til at det må være Jon Wessel-Aas som er Kingpin i et slags hemmelig nettverk,  som Gregusson oppriktig tror er etter henne. Det er er ikke bra å gå rundt med den type tanker og meninger og understreker bare behovet for at noen bør sette seg ned med henne og ta en samtale om realitetene i hennes svært usunne oppheng.


Hun er glad i å omtale alle hun ikke liker som nettroll, noe du også kan lese i bloggen til Peter Lütken. Han kom i skade for å ytre noe om Gregusson på Facebook, uten at ytringene på noen måte kan sies å være over streken, i hvert fall ikke sammenliknet med Gregussons egen måte å ytre seg på.

Hun er heller ikke særlig glad i Hans Petter Nenseth, som også har omtalt hennes aktiviteter i noen bloggposter. Dette er langt forbi normal oppførsel, men ikke enestående dessverre (fra en tid tilbake).


Er du kommet på radaren til Gregusson kan du risikere å bli omtalt som deprimert, du har personlighetsforstyrrelser, har psykopatiske og autistiske trekk, ikke minst er det svært sannsynlig at du også har Aspergers syndrom.Det er på denne måten Gregusson møter kritikk. Selv mener hun seg forfulgt, avlyttet, hacket, og at det til og med står mennesker utenfor der hun bor, for å overvåke henne ...

Frekkhetens nådegaver 
Elin Gregusson har frekkhetens nådegaver.  Hun er atter en gang ute av Facebook en periode på grunn av hennes maniske stalking og trolling. Byråden for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg har lenge vært utsatt for heftig kritikk, som har tippet over i hets, trusler og svært grovt språk som er helt uakseptabelt inne på Mannegrupp Ottar. Det har ikke Gregusson på noen måte opplevd. Gregusson er flinkt til å sette seg selv i en offerrolle, det skal hun ha.   


Et råd er at Gregusson leser seg opp hva netthets er og hvordan det oppleves.


For et år siden kom Elin Gregussons vinnene Kristin Brataas (som også var en del av den famøse Retts sikkerhetsgruppen) med noen gloser mot Lan Marie Nguyen Berg i 2017 som ikke var helt bra for å si det forsiktig. Dagbladet - Frp’erkalte Lan Marie for «vietnameser­megge» på Facebook. Gregusson var da helt stille om det. 

Oppdatering 06.02.2018
Som jeg har nevt, det stopper ikke. Elin Gregusson durer på videre og det vil hun sannsynligvis gjøre i måneder og år fremover.
Nå er hun i full sving med å koble meg og en rekke andre personer til pedofili på en ekkel måte, atter en gang. Det er ikke første gangen Gregusson gjør det noe man kan lese i denne bloggposten. Nå er hun jammen i gang med en ny runde ny runde med pedofilisverting.

Hun hevder at "Jeg har aldri pedosvertet noen, og kommer ikke til å gjøre det heller". Hun dobbelt kommuniserer så det holder. Det er drøyt når Elin Gregusson hevder de hun kaller "pedosverterofrene" støtter:
- Nedsettelse av den seksuelle lavalder
- Bagatellisering av betydningen av sex mellom barn og voksne
- Legalisering av sexdukker av barn i naturtro størrelse og materiale
- Legalisering av animasjonsfilmer med voldtekter og overgrep mot babyer og barn

Det er drøye påstander. Hun hevder også at jeg og flere navngitte personer ofte bruker grove seksualiserte uttrykk. Det hun kommer med her er svært grove påstander og er helt malplassert og uredelig, men fint at hun faktisk legger dette ut offentlig.

Når det gjelder mitt syn vedrørende pedofili har jeg tatt opp dette grundig i denne bloggposten, hvor hun også kom med grove beskyldninger om pedofili mot meg og flere andre navngitte personer.
Jeg er ikke pedofil eller på noen måte har noen leging som pedofil, jeg blir uvel når jeg leser om hva menn sitter og diskuterer i cahattrom om hva de vil gjøre med barn seksuelt, ikke minst blir jeg kvalm når jeg tenker på hva en del barn går igjennom. Jeg syns det er flott at politiet ruller opp slike saker, og at dette er noe som blir prioritert fremover. 

Jeg tåler det meste, og må fint finne meg i kritikk, men å bli satt i bås som pedofil og kvinnemishandler er helt uakseptabelt! Det er fint at Gregusson dokumenterer dritten åpent, men jeg tror ikke hun skjønner konsekvensen og alvorligheten i å spre slike rykter. Hvis hun ikke skjønner at hun er langt over streken, så kan hun oppleve å havne i en situasjon hun ikke helt hadde sett for seg.  

Oppdatering 16.02.2018
Dessverre fortsetter Elin Gregusson med sitt spetakkel på sosiale medier. Hun ble atter en gang utestengt i 30 dager i begynnelsen av januar fra Facebook. Det medførte at hun lanserer nok en runde med spetakkel. Legg merke til at hun igjen gang drar inn advokat Jon Wessel-Aas inn sitt univers av galskap, noe hun har gjort siden 2014. Dette er definitivt ikke normal adferd!


I tillegg går hun løs på Øivind Bergh for gud vet hvilken gang. 


Jeg tror det er viktig at Elin Gregusson mediterer litt over hvorfor hun får seg pauser fra Facebook. Det er noen regler som kan si litt om hva som skal til for at de reagerer.
Hun bør lese artikkelen: Facebook Clarifies Rules on What It Bans and Why
Threatening people with physical or financial harm, or bullying them by posting items intended to degrade or shame them, is also prohibited.  (Min understrekning)
Jeg blir ikke forbauset over at hennes Facebook-konto vil bli deaktivert permanent hvis hun ikke gir seg med sjikane og manisk nettstalking. Det hører også med til historien at hun klarte å få slettet sin Twitter-konto for et par år siden på grunn av sjikane og maniske tagging, også den gang. Nå er hun i gang med en relativt ny konto. Så lenge det varer.

Gregusson har gått løs på en person ved navn Trond Ivan Blomsø. Hun har funnet ut han er advokat og selvfølgelig hvor han jobber. Det er sjanser for at Gregusson ringer mannens arbeidsplass, involverer kolleger og setter i gang et spetakkel, jeg håper ikke hun er så dum. Jeg kjenner ikke personen Gregusson omtaler, men hans grusomme forbrytelse er nok at Blomsø muligens har kommentert noe hun ikke liker, og på toppen av det hele har han kanskje trykket "liker" på et eller annet hun har hengt seg opp i. Det skal ikke mer til før hun kan sette i  gang et helvete. Jeg håper ikke hun gjør det.


At Gregusson omtaler meg som et beryktet og ekstremt nettroll tar jeg som en ære. Jeg har skrevet den del om blant annet hennes vannvittige nettoppførsel, og beskrevet hva slags miljø hun tilhører i noen tidligere bloggposter, blir ikke videre populær da nei. Som jeg skriver innledningsvis, du kritiserer ikke et miljø som har meninger og holdninger som ifølge dem selv ikke kan angripes, da er helvete løs. Det ser ikke ut som hun gir seg med det første heller. Å beskylde ulike navngitte personer å stå bak ulike sider og grupper er også et moment som ikke taler til Gregussons fordel.

Det mest påfallende er at hun setter frem påstander om at hun avlyttes, overvåkes og at hennes familie også er utsatt for hacking. Det er nesten ikke til å tro at det er mulig å finne på så mye tøys og spetakkel.

Gregusson er i følge seg selv veldig opptatt av dialog, hun messer stadig om at hun ønsker dialog, men hun er veldig uklar på hva hun ønsker dialog om. Mitt telefonnummer er ikke på noen måte hemmelig, og lydopptak frykter jeg ikke, har jo brukt det selv når jeg har fått telefoner fra individer som tilhører konspirasjonsmiljøet. 

Oppdatering slutt
_______________________________________

Elin Gregussons venninne Irene Hov
Gregusson er ikke alene om å ha en overstimulert fantasi og evne til å koke konspirasjonssuppe. Gregussons venninne og apprentice i spetakkel og faenskap Irene Hov er også på galeien med: "se jeg er forfulgt at advokat Jon Wessel-Aas og hans lønnede nettroll jeg også". Jeg var litt i tvil om jeg skulle gjengi tullet og beskyldningene til Hov, men det er såpass graverende at jeg velger å legge det ut. Det er mange av de samme tullete beskyldingene som Gregusson driver med.

Nei, det er ikke noen andre som har logget seg inn på Hovs Facebook profil. Kanskje greit å lese hva FB  skriver om dette. Tror hun virkelig at det er personer fra Nav, barnevern og og politiet som har logget seg inn på hennes Facebookprofil?


Presisering: Ingen har "hacket" Hovs pc, eller hatt "hemmelige agenter" eller tekniske apperaturer i sving her. Hov legger ut sine påstander helt åpent på sosiale medier.

Du verden. "En Gjeng advokater med Jon Wessel-Aas i spissen sjikanerer meg på det groveste i denne bloggen ..." Bloggen hun henviser til er min blogg Tøvsugeren som drives av meg personlig, og ingen andre. Klippet Hov viser til som gjør at hun går bananas er hentet fra denne bloggposten:
Menneskerettighetsorkesteret som ikke kunne spille en tone


La oss se litt på noen av påstandene til Hov i klippet over:
"Bildene viser hvordan jeg blir hengt ut og trakassert. Det første bildet er en privat samtale med en av advokatens trollvenner. En som er tidligere straffedømt for vold mot samboer og anmeldt en rekke ganger av eks samboere for det samme. (Husk hva Wessel-Aas sier om å dele private brev i sine kronikker)"
De to bildene over viser en klar sammenheng i temaer som jeg tok opp i en tidligere bloggpost hvor pedofilisverting brukes som et virkemiddel for å stile kritikk. Jeg vet hvem personen som Hov omtaler er.
Det problematiske er faktisk at Hov hevder at denne personen hyller pedofili og attpåtil beskylder ham for å banke opp damer. Hov er her langt over streken for et injuriesøksmål.

Jeg har hatt en lang samtale med personen som Hov omtaler og han har en helt annen versjon. Personen Hov omtaler i klippet er heller ikke på noen måter en av advokatens trollvenner som Hov kaller det.  

Pedofilistempling er noe det norske konspirasjonsmiljøet brukte aktivt, i 2012/2013. Det var personer i konspirasjonsmiljøet i tillegg forsøkte å legge ut rykter at ritualkoordinatoren i Holistisk Forbund fremmet pedofili sin jobb. Jeg anbefaler at Irene Hov oppdater seg litt, ikke minst bør hun være forsiktig med hvordan hun ordlegger seg fremover, så slipper hun å rote seg inn i enda flere rettstvister. 
"Bloggen drives av samme advokatmobbegjeng som står bak Facebookgruppa Forulempingstilsynet, som hyller Jon Wessel Aas som Norges sannhetsapostel i krenkesaker på sosiale medier, og trakasserer på det groveste alle menneskene på advokatens hat-liste. Hensikten er å frata de all legitimitet. Noe han utallige ganger har sagt offentlig er hans mål". 
Bloggen Tøvsugeren drives av meg personlig. Wessel-Aas har ikke noen befatning med bloggen på noen måte. Hvor får hun dette tullet fra? 

Det er ingen som hyller Jon Wessel-Aas, men det er fascinerende å være vitne til at han er nettstalket av et miljø hvor særlig Elin Gregusson har et mild sagt usunt oppheng i mannen, noe som har pågått over flere år. Det er faktisk dette man kan kalle cyberstalking. Nå har Gregussons apprentice i tull og spetakkel kastet seg på det samme tullet. 
"Advokaten har i flere år gjort seg lekker i mediene med kronikker og kloke ord om ytringsfrihet og sosiale medier, og har representert flere nett troll i rettssaker mot kritikere av systemet. Han står frem som barnevernets beskytter i msm, samtidig som han anonymt driver en sjikaneblogg og sjikaneside på Facebook. Han har vært TV advokat for NRK i en mannsalder, og er i dag advokat for Dagbladet. Med sitt store kontaktnett i msm driver han en vanvittig heksejakt mot  personer som kritiserer advokater eller systemet på sosiale medier".
Det er et problem at Gregusson, Hov, Krudtaa og andre i miljøet de vanker i klarer ikke å se forskjell på klient og advokat, derfor blir advokater som kommer på drittlisten til disse personene gjenstand for sjikane og hets.

Ordet advokat kommer, via gammelfransk avocat, fra latin advocātus (en som er kalt til å hjelpe), fra advocō (å tilkalle). Begrepet betyr altså en som handler eller snakker på vegne av andre i en rettssak eller lignende, noe enkelt forklart. Det er helt utrolig at ikke disse folkene skjønner noe så innlysende. Advokaten snakker på vegne av sin klient, og skal ivareta hans/hennes interesser. Advokaten har ikke noe ansvar for klientens ytringer eller handlinger. Det gjelder selvsagt også motsatt vei. 

Jon Wessel-Aas er en aktiv og profilert samfunnsdebattant, men det er ikke noe krav til at hans klienter skal være enige med ham om alt mulig, akkurat som det heller ikke er en forutsetning at f. eks. advokaten (og Høyre-politikeren) John Christian Eldens klienter skal være enige med ham, eller at Elden selv skulle ha noe ansvar for sine klienter ut over å representere dem på best mulig måte juridisk.

Noen av de jeg omtaler har vært i rettstvister og møter da som regel en advokat som taler saken for motparten de er i konflikt med. Når noen av de taper sine søksmål, noe de gjerne gjør, så er det, fra deres ståsted, som regel snakk om en rettskandale, en farse, og selvfølgelig er motpartens advokat også ansvarlig, endatil personlig ansvarlig for at de taper. Dette betyr at advokaten veves inn i et univers av konspirasjonsgalskap. 

Kroneksempelet på dette er antakelig Tore B. Krudtaa, men også andre medlemmer av miljøet opererer slik. Marius Reikerås ble fradømt sin advokatbevilling, og hevder hardnakket at dette skjedde uten lov og dom.

Hov henviser til advokat Jon Wessel Aas her og mener seriøst at han anonymt driver en sjikaneblogg og sjikaneside på Facebook. Jeg kan ikke tenke meg at Wessel-Aas driver noen sjikaneside på Facebook, og det er drøye påstander Hov kommer med, som er ærekrenkende. Hov fisker muligens etter enda en rettstvist?  

Jeg har siden 2010 skrevet om galskapen i de mørke krokene i alternativlandskapet og konspirasjonsmiljøet. De senere årene har det blitt verre enn noen gang, det er ren folkeopplysning å dokumentere det.

Jon Wessel-Aas svarte Irene Hov.


Hov er ikke mottakelig for noe som helst, så hun bare gjentar sine beskyldninger.


Etter dette tar jo Facebooktråden til Hov virkelig av


Hvis noen lurer på hvem Tor Bjelland er. Torgeir Bjelland ble i 2014 dømt til å betale 127.000 kroner for sjikane av SV-politiker Marcela Molina på Facebook.
Aftenposten - Norgespatriot dømt for netthets av SV-politiker. 
Hov bør lese den artikkelen. Bjelland er også kjent for sine utsagn om kvelden 22. juli 2011, da han på Per Willy Amundsens FB-vegg uttalte at han håpet de fleste drepte var innvandringsvennlige sosialister.

Også Tore B Krudtaa kommer inn i tråden - Krudtaa har heller ikke evne til å skille mellom klient og advokat. Han tapte sitt egen søksmål han anla mot Øivind Bergh. I følge Krudtaa er det motpartens advokater som har skylden, samt dommerne i to rettsinstanser ...Siden jeg er facebookvenn med Wessel-Aas så er jeg i følge Krudtaa en del av den fjollete konspirasjonen til Gregusson, Hov og Krudtaa. Hvor tar de alt tøvet fra?  Det er forresten en gjenganger at Krudtaa, og ikke minst Gregusson at de prøver å kartlegge hvem som er Facebookvenn med hvem. På sine egne vennelister har begge forøvrig flere av de ganske få i Norge som er dømt for nettsjikane. Det burde de kanskje tenke over.Hov og hennes venner bør få et råd. Å stalke en advokat og beskylde han for å stå bak en blogg som han ikke står bak er ikke videre lurt. Jeg kjenner ikke Wessel-Aas personlig, men jeg leser en del av det han legger ut relatert til ytringsfrihet, personvern, opphavsrett og menneskerettigheter. Han er en anerkjent ekspert på disse områdene av jussen.
Et godt råd er at de jeg skriver om i denne bloggposten begynner å lese det Wessel-Aas faktisk tar opp. Kanskje de kan unngå anmeldelser og søksmål hvis de er ydmyke nok til å lære av tekstene hans?

Hov har også lagt ut sine beskyldningene mot Wessel-Aas på Twitter også.  
  

Hov hevder at Wessel-Aas hater Elin Gregusson. Med all respekt: Jeg tror han gir en god dag i henne. Men det er fascinerende og skremmende at hun klarer å produsere konspirasjonseventyr i et så vanvittig omfang og innhold hvor hun vever inn Wessel-Aas, og alle som hun på en eller annen måte mener er knyttet opp til han. Hun produserer vannvittige påstander av tant og tøv, gjennom uker, måneder og år. Er det normalt? Svaret gir seg vel selv. 

Oppdatering 14.01.2018:
Det er noe bekymringsfullt over dette miljøet en bør ta innover seg. Noen av disse figurene havner i rettstvister som de taper, fordi de ikke klarer å ta innover seg at det faktisk kan få konsekvenser å drive med sjikane og faenskap. Dette er mennesker som ikke er i stand til å skille mellom den de er i juridisk batalje med og advokater som representerer deres motpart. Tore B Krudtaa er en som ikke skjønner en advokats rolle. Klippet (fra desember 2017) nedenfor er stygge greier. Krudtaa omtaler 
(nå avdøde) advokat  Liv Torill Evenrud som en fanatisk og useriøs advokat. Han hevder også at Evenrud var korrupt og klager over at hun faktisk gjorde en god jobb for sin klient Øivind Bergh. Dette er så grisete og useriøst at sitatet til Krudtaa bør stå som et vitnesbyrd over en mann som har mistet fullstendig kontakt med virkeligheten. Evenrud gjorde det en god advokat skal gjøre, ivareta sin klients interesse på best mulig måte. Krudtaa tapte saken han anla mot Bergh i Tingretten. Han anket til Lagmannsretten der han klarte å kjøre hele saken sin i dass. Etter det har Krudtaa snekret seg en gapestokk han kaller Rettsfarsen", hvor han påstår han er utsatt for et justismord og mye annet rør.   

Oppdatering slutt
_______________________________________

Oppdatering 23.03.2018 - 08.04.2018
Den 19.03-2018 kom det en dom hvor to damer, den ene en venninne av Elin Gregusson (Irene Hov) ble dømt for sjikane på sosiale medier.Det er lurt av Gregusson å lese den dommen. Å drive forfølgelse av andre mennesker over lang tid er straffbart. Som det blant annet står i dommen hun viser til:
Personsjikane på sosiale medier har blitt et stort samfunnsproblem, og allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende med betydelig styrke. I tillegg til behovet for vern av den enkelte, er de krenkende uttalelsene også blitt spredt i det offentlige rom til et stort antall personer slik at det ikke lenger er mulig for noen å ha kontroll over denne informasjonen eller i hvilke situasjoner man vil møtes med andres kunnskap om denne.
Det er lurt å lese dommen som hun selv refererer til nøye, og reflektere litt over sin egen oppførsel og adferd på nettet. Gregusson har holdt på med sitt nettspetakkel siden 2014. 

I tillegg påstår Gregusson at det er "jurister som hauser opp og legitimerer bruk av nettroll som nyttige idioter" ... Dette er paranoide konspirasjonstanker hun bør snakke med noen om, ikke med Irene Hov, som mener det samme, ref det jeg viser over. Det er rett og slett ikke bra å koke opp paranoid konspirasjonspjatt, hvis målet er å bli oppfattet som en smule seriøs og etterrettelig. Det spørs om ikke det toget uansett er gått for Gregusson og Hov. 

Gregussons apprentice Irene Hov ble dømt etter Lov om straff (straffeloven) § 266. Hensynsløs atferd
Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.
Har dommen lagt noen demper på Hov? Overhode ikke, hun er svært aktiv på Twitter hun også. Hun får, som Gregusson oppheng i personer og går mer eller mindre bananas.

Hun liker tydeligvis ikke Liss K Sæterstad og mener seriøst at vedkommende bør stoppes av Politiet. Ikke veldig lurt å tagge Politiet i tide og utide.

Når Irene Hov omtaler andre som nettroll er det heller ikke noe sjakktrekk, sett i lys av at hun nå har en domfelt (i tingretten).

Det ser uansett ikke ut til å legge noen demper på hennes aktiviteter på sosiale medier, snarere tvert i mot. Hun har en enestående egenskap til å legge seg ut med andre mennesker, mens hun hyler av full hals at hun er forfulgt ... av nettroll osv. Irene Hov har brukt den siste tiden hvor hun gnåler om et prosjekt fra 2011 som ble kjørt i regi av Human-Etisk Forbund som ble kalt Motoffensiv. Tiltaket ble etablert med bakgrunn i hat, ekstremisme og rasisme på nettet. Prosjektet/nettverket ønsker også å opprette en kunnskapsbase som kunne brukes for å møte de vanligste uriktige påstandene om at Europa er i ferd med å bli et slags «Eurabia», feilaktige koblinger mellom innvandring og kriminalitet, samt påstander om hva Islam faktisk er, og hva muslimer tror osv. I 2014 fikk prosjektet økonomisk støtte av Oslo Kommune.


Motoffensiv var en torn i øynene på rasister, nettroll og en del spinngale konspirasjonsklovner, som fikk det for seg at nå var deres ytringsfrihet truet og det sto betalte nettroll bak prosjektet, som hadde til hensikt å bedrive knebling, hindre ytringsfrihet m.m.  

Avdøde Advokat Liv Torill Evenrud som var en del av Motoffensiv hvor hun var utvalgsleder har gitt en grei redegjørelse om prosjektet: Hva og hvem er og var Motoffensiven?
Les også: Fritanke - HEF koordinerer motoffensiv mot hatretorikk

I 2016 ble prosjektet nedlagt. Resten av pengene de hadde fått fra Oslo kommune ble tilbakebetalt. Fritanke - Motoffensiv legges ned

Jeg regner ikke med at Irene Hov skjønte hensikten med hva Motoffensiv forsøkte å få få i gang. Hun messer i full fart videre om det var nettroll som hadde til oppgave å drive med hets og trakassere alle som ikke hadde politisk  korrekte meninger. Det må hun gjerne mene, men det er tull og tøys.Hov hevder jeg driver hensynsløs sjikane på sosiale medier. Nei, det er feil. Jeg blogger om et miljø som har sporet fullstendig av. Jeg tar for meg meninger og påstander som kommer fra blant annet Hov og hennes venner, og jeg tar tak i hva de selv sier og legger ut, offentlig.
Hun bør slå opp ordet kritikk. Ikke at jeg tror hun får med seg hva det begrepet innebærer, men dog. For ordens skyld så har jeg ikke vært en del av Motoffensiv, jeg er heller ikke medlem i Human-Etisk Forbund.


Hov er heller ikke så glad i Didrik Sønderlind, han har jo kritisert det konspirasjonsroteloftet som Hov er en del av, der er hatet mot Arbeiderpartiet høyst reelt. Hov hevder hevder hardnakket at det ikke finnes noe hat mot Arbeiderpartiet.  Hov bør faktisk lese seg litt opp.

Nettavisen - Hatet mot Arbeiderpartiet
Dagbladet - Hatet mot Arbeiderpartiet: Konspirasjonsteorier helt uten motstykke
Vårt Land - Et kokende hat
Agenda Magasin - Ap-hatet er fremdeles farlig
abcnyheter - Hatet mot Arbeiderpartiet

Hov mener at forfatter og skribent John Færseth er konspirasjonsnisse ...Hov tilhører et miljø hvor det er en utbredt holding at man er forfulgt når deres holdninger og meninger underkastet kritikk.

Uff dette er bare trist. Jeg tror faktisk Hov blir brukt og foret med paranoid tankegods fra noen av hennes venner som ikke gidder å stå frem selv, og som på en eller annen måte hater Human-Etisk Forbund fra tidligere.


Klippene her understreker så alt for tydelig det jeg tar opp, hvor Hov og hennes lekekamerater hevder de er forfulgt og trakassert ... 


Klippet nedenfor er bare trist. Det er et mønster i dette hvor man tagger inn politikere i sine egne maniske innlegg på Twitter og Facebook. Det er ikke særlig lurt, hvis målet er å fremstå noenlunde seriøst, men Hov er nok ikke så opptatt av akkurat det. 


Hov inviterer ikke akkurat til noen dialog, men det er neppe det hun er ute etter. Det er selve spetakkelet, bråket, intrigene og ikke minst det å fremstå som et slags offer for alle de "slemme netttrollene" som hun mener er ute etter henne som holder henne gående. Hvor sprø hun faktisk er vitner hennes egen blogg oss om. Hun hevder at hun i påsken 2018 ble angrepet av nettroll. Det hele blir bare trist. Hov elsker spetakkel og legger ut en rekke tweets på tvitter. Når hun får motstand og kritikk tar hun dette svært personlig og fremstiller seg som offer for forfølgelse. I bloggposten blander hun sammen tweets fra flere år tilbake med nye slik at det skal fremstå som at hun er forfulgt.

I tillegg har hun som hennes læremester i spetakkel, Elin Gregusson er voldsomt oppheng i advokat Jon Wessel-Aas. Det er faktisk trist å se at voksne mennesker snekrer seg gapestokker på sosiale medier, hvor de egentlig bare oppnår å fremstille seg selv som dilettanter, kverulanter og ikke så rent lite paranoide. Det må de få lov til, men jeg tror ikke de skjønner at de fremstår som paranoide kverulanter når de velger å bruke sin ytringsfrihet for å underbygge akkurat det inntrykket.

Til slutt
Jeg vil advare alle som kommer på radaren til personene jeg skriver om. Går du i dialog pådrar du deg en form for oppmerksomhet du ikke ønsker. Kommer du på deres radar vil noen av dem plage deg i måneder og år fremover. Jeg beskriver et miljø som har gått fra vondt til mye verre. 

Tror jeg avslutter med det jeg tok opp innledningsvis. Dette er mennesker som har meninger og holdninger, som ifølge dem selv ikke kan angripes på noen måte. Dette er mennesker som har følt seg fram til fakta, uavhengig av verden rundt seg. Dette er mennesker hvor individuelle sannheter definerer hvem de er.  Går du i rette med deres tankegods, holdninger og påstander går de fullstendig i svart. Kritikk oppfattes som personangrep, hets, stalking, trolling og forfølgelse, for ikke å glemme beskyldningene om deres ytringsfrihet blir kneblet, alt mens de går berserk - mot deg som person. De gir seg aldri, de glemmer aldri! Dette er mennesker som kan forfølge deg i årevis, eller til rettsvesenet forsøker å sette en stopper for deres oppførsel, men selv ikke det ser ut til å hjelpe. Blir de dømt så blir de verre, da er det i deres øyne noe feil med samfunnet og rettsvesenet. Dommere og advokater blir personlig ansvarlige for at livet til disse menneskene raseres, de skrur bare galskapen sin opp enda noen knepp.    

Det er som Didrik Søderlind sier; "Mens de selv forsvarer sine grovheter med å peke på ytringsfriheten, trakasserer de sine kritikere, kontakter deres arbeidsgivere og redaksjoner. De vil gjøre det slitsomt å være kritiker av konspirasjonstenkning, eller å publisere kritikken".     
Klippet under underbygger bare det Søderlind tar opp, samt hva jeg tar opp i introen. Dette miljøet er helt ute av drift.


Bloggpostene hvor jeg har beskrevet dette vanvittige miljøet er svært godt besøkt. Jeg har også mottatt en rekke e-poster fra mennesker som er plaget og sjikanert av de jeg har skrevet om, mennesker jeg faktisk ikke kjenner, men som kan bekrefte og underbygge det jeg tar opp. Konspirasjonsmiljøet er kort og godt blitt en branntomt av galskap. Derfor er denne bloggposten den siste jeg skriver om denne delen av miljøet. Det tar rett og slett for mye tid. Det legges kanskje inn noen oppdateringer her, hvis det er nødvendig.


Sist oppdatert 14.04.2018
Lovdata - Lov om straff (straffeloven) Annen del. De straffbare handlingene Kapittel 24. Vern av den personlige frihet og fred